و أتممناها بعشر...

 

مامان می گوید چهل سالگی یک نسیم دارد که آدم، قشنگ آن را توی زندگی اش احساس می کند. می گوید لازم نیست به تقویم نگاه کنی که بفهمی چهل سالت شده یا نه . نسیم چهل سالگی را قشنگ می شود حس کرد.

مامان می گوید نسیم چهل سالگی به جای این که چیزی را جابه جا کند همه چیز را تثبیت می کند...

دوست داشتنی هایت را... عادت هایت را... خلق و خویت را... بعد از آن دیگر تغییر دادن و تغییر کردن خیلی سخت می شود...

می گوید اگر قبل از چهل سالگی رابطه ات با خدا خوب باشد بعد از چهل سالگی تازه می توانی از عبادت لذت ببری...

مامان می گوید این ده سالِ قبل از چهل سالگی را باید خیلی مراقب باشی...

 

/ 0 نظر / 48 بازدید